Listado de actores y personajes

Mostrar como Lista   Mosaico
PERSONAJE Voz español VOZ ESPAÑOLA Voz original VOZ ORIGINAL
Jin Sakai Daisuke Tsuji
Yuna Sumalee Montano
Señor Shimura Eric Steinberg
Khotun Kan Patrick Gallagher
Masako Adachi Lauren Tom
Sensei Ishikawa François Chau
Ryuzo Leonard Wu
Norio Earl T. Kim
Kenji James Hiroyuki Liao
Yamato Feodor Chin
Yuriko Karen Huie
Sogen Artt Butler
Ujimasa Tarikawa Greg Chun
Demonio Tengu
Tomoe Miley Yamamoto
Matsu
El Lobo Negro
Junshin
El Ánima de Yarikawa
Takeshi Greg Chun
Kaede
Sadao
Enjo
Taichi
Harunobu Adachi Feodor Chin
Caudillo Harunori
Kajiwara
Yasuhira Koga
Señora Hana
Hina
Shino Miley Yamamoto
Señora Sanjo
General Temuge
Altan
Padre de Jin
Daikoku
Hachi Artt Butler
Goro
Sadamune Oga
Bandido
Bandido
Campesina
Espadero
Habitante
Habitante
Habitante
Habitante
Habitante
Habitante
Habitante
Habitante
Habitante
Herrera
Interrogador
Mercader Robbie Daymond
Mongol
Mongol
Monje
Monje
Monje
Monje
Monje
Samurái
Samurái
Samurái
Samurái
Samurái
Sirviente
Sombrero de Paja
Sombrero de Paja
Sombrero de Paja
Sombrero de Paja
Sombrero de Paja
Sombrero de Paja
Trampero

  Datos adicionales

Producción y localización: Paqui Horcajo.

Contenidos

  Equipo de doblaje

 
Estudio de doblaje
DL Multimedia
 
Directores

  Equipo de traducción

 
Traductor

Desarrolladora

Editora

Distribuidora

  Plataformas

Comprar este juego

  Compartir

  Ayudar

Añadir o corregir información

Última actualización 22/09/2020